Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky – Stavbu provedeme v souladu s podklady:

 • Výrobní projektovou dokumentací dřevěné konstrukce stavby, kterou zhotovíme cca 7 dní před zahájením prací podle poslední vyžádané úpravy či změny
 • Dohodnutých materiálů skladby základů, stěn, stropů a střechy 
 • Pravomocného stavebního povolení

Technické pojmy

 • Dispozicí domu se rozumí jednoduchá zadávací dokumentace. Jejím účelem je umožnit klientovi prvotní volbu z nabídky typových projektů zhotovitele. Dispozice domu rovněž slouží jako podklad, do něhož může objednatel ručně zakreslit své požadavky na obsah podrobnější dokumentace. Účelem dispozice domu není splňovat požadavky na dokumentaci staveb dle stavebního zákona a příslušné prováděcí vyhlášky. Dispoziční řešení rovněž nezohledňuje specifika stavebního pozemku objednatele, ani další podmínky, jejichž splnění je nutné pro výstavbu domu v dané lokalitě.
 • Projektovou dokumentací pro stavební povolení se rozumí společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vše dle § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, nebo projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení dle § 2 citované vyhlášky. Projektová dokumentace pro stavební povolení může rovněž sloužit jako podklad pro získání bankovního úvěru na financování výstavby projektovaného domu. Nejde o dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu § 3 citované vyhlášky, ani o výrobní projektovou dokumentaci, sloužící jako výrobní, či montážní návod ke zhotovení. Projektová dokumentace nemusí být ve všech směrech totožná s výrobní projektovou dokumentací.
 • Výrobní projektovou dokumentací se rozumí dokumentace dřevěné konstrukční části domu. Tu zhotovitel vytvoří v rámci plnění díla dle této smlouvy na základě dokumentace pro stavební povolení. Nejde o dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu § 3 citované vyhlášky.
 • Závaznou technickou normou se rozumí technická norma ČSN, na kterou odkazuje obecně závazný právní předpis jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel není při plnění díla povinen dodržovat technické normy, které nejsou závazné.

Pojištění stavby a předávací protokoly

 • Vlastník pozemku nese nebezpečí škody na rozpracovaném díle v rozsahu živelných pohrom a požáru včetně veškerého materiálu, který překročí hranice pozemku.
 • Škody na díle nese uživatel od okamžiku, kdy jej začne užívat. Užívání díla je započato dnem provádění prací nad rámec dodávky díla, např. vybavením domu, instalací skříní, kuchyňské linky, osvětlení.  Také nastěhováním osobních věcí do domu, případně obýváním domu v denní či noční dobu.
 • V případě financování výstavby částečně, či plně z hypotečního, či jiného úvěru s vinkulací zástavního práva ve prospěch třetí strany, je uživatel povinen učinit vinkulaci pojistného plnění ve prospěch poskytovatele úvěru
 • Zhotovitel provede jako součást díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis, právně závazná technická norma (revizní zkoušky technických zařízení, tlakové zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny, příp. nemohou mít vliv na užívání díla ke stanovému účelu. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek předá zhotovitel objednateli spolu s dalšími doklady při předání díla, nebo poštou do 14 dnů po předání díla.

  Nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejímu provedení

  Práce svépomocí

  Pokud budou prováděny úpravy a práce svépomocí,  provede se vypořádání s příslušnou částí ceny díla v rozsahu jeho pořizovacích nákladů ponížených o režijní náklady ve výši 10% z pořizovací ceny. Je poté výlučnou povinností objednatele ověřit před zahájením svépomocných úprav, že stavba splňuje všechny podmínky pro tyto úpravy. Neneseme odpovědnost za jejich jakost či výsledek. Cenu díla na klíč jsme schopni dodržet pouze v situaci, kdy budeme realizovat dílo jako celek, případně za předem sjednaných podmínek. 

Příprava