Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Co není v ceně

Co není v ceně díla, není li dohodou ujednáno jinak:

logo

logo

Přípravné práce

 1. projekční a inženýrské práce, nesouvisející přímo se stavbou, ale zajišťující užívání domu na pozemku, včetně napojení na komunikace, případně nařízené k povolení stavby
 2. podklady pro úvěrující banky, pokud sjednávají financováním prostřednictvím třetích stran v prioritním zhotovení (před podáním žádosti o povolení stavby)
 3. zpracování požárních úseků vzhledem k okolo stojícím objektům
 4. práce a dodávky nezbytné k zabudování plnění, které si objednatel zajišťuje svépomocně či prostřednictvím třetích osob (např. vytvoření a dotěsnění prostupů pro rekuperaci instalovanou objednatelem)
 5. oplocení staveniště, bude li vyžadováno kýmkoliv
 6. náklady stavebního dozoru objednatele
 7. bourací, terénní či jiné práce spojené s uvedením pozemku do stavu, který umožňuje zahájit provádění díla včetně sečení a kácení porostu a náletových dřevin
logo

logo

Prováděcí práce

 1. odstranění a přesun ornice, případně skrývky mimo vytyčenou stavbu, terénní úpravy, oplocení atd.
 2. úpravy výkopu v případě výskytu spodní vody, následné drenážní práce
 3. úprava základů, má-li stavební pozemek sklon větší než 3 stupně
 4. čerpadlo na beton
 5. zateplení základů
 6. vybudování přístupové cesty, její zpevnění a údržba do předání díla
 7. přivedení inženýrských sítí do přípojného bodu stavby
 8. vybudování studny, či jímky, čističky včetně jejich připojení k domu
 9. všechny výkony, které jsou předmětem připojovacích podmínek od příslušného provozovatele distribuční soustavy elektřiny, plynu, vodovodů a kanalizací, či poskytovatele datových nebo komunikačních služeb
 10. přesun materiálu z místa skládky k místu stavby na vzdálenost delší než 10m, nebo při nutnosti překládání na menší vozidla, nebo s pomocí jeřábu, případně přesun na nezpevněných přístupech
 11. vybudování teras, včetně jejich nadstřešení a opěrných prvků
 12. balkony, výklenky
 13. obklady vnějšího pláště (nad rámec povrchové fasádní úpravy uvedené ve smluvních podkladech), dřevěné rámy dveří a oken, včetně okenic

Vybavení

 1. hromosvod, hasicí zařízení, zabezpečovací čidla a signální zařízení
 2. tepelné čerpadlo, fotovoltaika, rekuperační jednotka (tj. topného systému – systémové desky, kabelu nebo vodního topení v podlaze, tepelného čerpadla, FTV případně jiného topného zdroje)
 3. komínový systém včetně těles a zařízení k vytápění k tomuto systému připojená, včetně revizí
 4. venkovní ventily na vodu, ventily a odpady myčky, pračky, sušičky a dalších spotřebičů nutno sjednat zvlášť z důvodu velkého množství výrobků a jejich připojení
 5. pojezdy velkých oken a francouzských oken

Co není v ceně díla – Ostatní

 1. provedení zkoušek k ověření kvality a funkčnosti díla (příp. jeho částí, pokud nejsou vyžadovány platnými právními předpisy)
 2. likvidace odpadu vzniklého prováděním díla, včetně obalových materiálů, a stavební suti v místě stavby bude vyúčtováno na základě skutečných nákladů na likvidaci v místě
 3. závěrečný úklid v domě, zametení a vytření místností, základní mytí oken a dveří

Příprava