Aktuální cenu domu Vám sdělíme na dotaz, provádíme opravy rozpočtů na rok 2024 a dále. Děkujeme za pochopení.

Příprava stavebního pozemku

Před samotnou výstavbou je prioritou příprava stavebního pozemku. Jsou tu zahrnuty všechny úkony, směřující ke zpřístupnění pozemku, způsobilosti pro provádění stavebních prací, zásobování, ukládání stavebních materiálů po celou dobu výstavby.

lístek

lístek

Nejedná se jen o fyzický stav pozemku, ale Vaši připravenost i ve věcech formálních, kdy musíte:

 1. stát se nejpozději ke dni podání žádosti o vydání stavebního povolení výhradním vlastníkem stavebního pozemku a zůstat jím až do předání dokončené stavby
 2. pokud provádíte stavební povolení sami, zajistit pravomocné stavební povolení, pokud se na jeho vydání nedohodnete s námi
 3. v případě, že bude nutno na určitý čas uzavřít komunikaci k zásobování, zajistit si předem veřejnoprávní souhlas se zvláštním užíváním veřejných komunikací (tzv. „zábor chodníku či silnice“)
 4. pečlivě se seznámit s projektovou dokumentací
 5. zajistit prostřednictvím geodeta v místě vytýčení podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou (tj. vyměření kudy povedou přípojky)
 6. zajistit prostřednictvím geodeta v místě vytýčení stavby (vykolíkovat místo, kde bude dům stát dle situačního plánu)
 7. zajistit doklady o provedených průzkumech požadovaných právními předpisy či orgány veřejné moci, budou li nařízeny (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
 8. zajistit zřízení a zprovoznění staveništních přípojek vody a elektrické energie (220 V); přípojka vody musí mít instalován regulátor tlaku vody s plombou na hodnotě max. 0,4 MPa (4 bary) před připojením k instalaci v domě
 9. zajistit přístup na sousední pozemky, je-li to k provádění díla třeba
 10. zajistit přístup na staveniště pro osoby i stavební techniku po celou dobu provádění díla
lístek

lístek

Co dělat před vlastním započetím stavby

Nejpozději ke dni předání pozemku k provedení stavby, po již zhotovených základech, je nutná fyzická příprava stavebního pozemku:

 • zajištění funkčního příjezdu v dosahu 5 m od vytyčeného místa stavby pro stavební techniku a závoz materiálu
 • posečení travního porostu do výše max 7 cm, odstranění náletových dřevin, keřů, stromů a překážek výstavby
 • zpevnit plochu kolem stavby tak, aby mohlo dojít k provádění prací, uložení potřebného materiálu a manipulace techniky
 • materiál by neměl být ukládán do rozmoklé zeminy a terén nebyl rozmoklý a bahnitý

V případě, že nejste schopni, nebo nechcete tyto povinnosti splnit, je nezbytné se domluvit na jejich provedení

Příprava