Nové stránky jsou tu! Postupně je doplňujeme. Jak se Vám líbí a čím byste je vylepšili? Jaký dům postrádáte v nabídce? Napište nám!

Příprava stavebního pozemku

Před samotnou výstavbou je prioritou příprava stavebního pozemku. Jsou tu zahrnuty všechny úkony, směřující ke zpřístupnění pozemku, způsobilosti pro provádění stavebních prací, zásobování, ukládání stavebních materiálů po celou dobu výstavby.

Nejedná se jen o fyzický stav pozemku, ale Vaši připravenost i ve věcech formálních, kdy musíte:

 1. stát se nejpozději ke dni podání žádosti o vydání stavebního povolení výhradním vlastníkem stavebního pozemku a zůstat jím až do předání dokončené stavby
 2. pokud provádíte stavební povolení sami, zajistit pravomocné stavební povolení, pokud se na jeho vydání nedohodnete s námi
 3. v případě, že bude nutno na určitý čas uzavřít komunikaci k zásobování, zajistit si předem veřejnoprávní souhlas se zvláštním užíváním veřejných komunikací (tzv. „zábor chodníku či silnice“)
 4. pečlivě se seznámit s projektovou dokumentací
 5. zajistit prostřednictvím geodeta v místě vytýčení podzemních inženýrských sítí oprávněnou osobou (tj. vyměření kudy povedou přípojky)
 6. zajistit prostřednictvím geodeta v místě vytýčení stavby (vykolíkovat místo, kde bude dům stát dle situačního plánu)
 7. zajistit doklady o provedených průzkumech požadovaných právními předpisy či orgány veřejné moci, budou li nařízeny (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
 8. zajistit zřízení a zprovoznění staveništních přípojek vody a elektrické energie (220 V); přípojka vody musí mít instalován regulátor tlaku vody s plombou na hodnotě max. 0,4 MPa (4 bary) před připojením k instalaci v domě
 9. zajistit přístup na sousední pozemky, je-li to k provádění díla třeba
 10. zajistit přístup na staveniště pro osoby i stavební techniku po celou dobu provádění díla

Nejpozději ke dni předání pozemku k provedení stavby, po již zhotovených základech, musíte provést:

 1. úpravu, nebo kontrolu vjezdu na pozemek včetně funkčního příjezdu v dosahu 5 m od vytyčeného místa stavby pro stavební techniku a závoz materiálu
 2. posečení travního porostu do výše max 7 cm, odstranění náletových dřevin, keřů, stromů a překážek výstavby na vytyčeném místě stavby a okolí
 3. zpevnit plochu kolem stavby tak, aby mohlo dojít k provádění prací, uložení potřebného materiálu a manipulace techniky, materiál nebyl ukládán do rozmoklé zeminy a terén nebyl rozmoklý a bahnitý, nebo se na tomto domluvit v rámci provádění prací na základech

V případě, že nejste schopni, nebo nechcete tyto povinnosti splnit, je nezbytné se domluvit na jejich provedení

Příprava