Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Autorská práva

Autorská práva – veškerá práva vyhrazena  

title

title

Všechny texty, obrázky, grafické práce, a mediální záznamy obsažené na těchto stránkách, stejně jako obsah databází jsou jednotlivě a jako celek chráněny. To jak na základě jednotlivých národních právních řádů, tak i na základě Mezinárodních smluv a práva Evropské unie. Některé databáze mohou být chráněny zvláštním právem zřizovatele databáze. Užívání obsahu internetových stránek či jeho částí je bez souhlasu vlastníka zakázáno. Užíváním se rozumí zejména kopírování, šíření, rozmnožování, sdělování a prezentace na jiných webových stránkách. Současně prezentování na internetu a v mediích prostřednictvím digitálních, nebo analogových záznamů. Je zakázáno jakékoliv použití obsahu těchto stránek v souvislosti s propagací přímou či nepřímou. Následně v souvislosti s jinými subjekty, společenskými akcemi a v případech, kdy by mohlo dojít k rozporům s právními předpisy či dobrými mravy. Neoprávněné užívání, či zásah do internetových stránek může mít za následek vznik trestněprávní, občanskoprávní, nebo správní odpovědnosti.

Autorská práva k projektové dokumentaci a fotodokumentaci

Typový projekt, dokumentace pro stavební povolení, výrobní projektová dokumentace včetně jejich návrhů (dále jen „projekty“) jsou  autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Majetková práva k autorskému dílu vykonává subjekt Zelené domky.cz, s.r.o., dále jako „vlastník“.

Originály projektů zůstávají ve vlastnictví vlastníka bez ohledu na to, zdali dojde k provedení díla či nikoli. Jiný subjekt má právo na kopie projektů pro svou informaci a jako návod k užívání díla pouze na základě uzavřené smlouvy s vlastníkem.

Jiným subjektům je zakázáno využít, či umožnit bez výslovného písemného svolení vlastníka užití projektů k projektování a provedení jiné stavby, než pro kterou je vlastník zpracoval a předal příslušným subjektům na základě uzavřené smlouvy.

  • Autorská práva se vztahují na všechny projekty. Bez souhlasu vlastníka je zakázáno projekty měnit ani do nich jinak zasahovat či je poskytnout k takovému zásahu jiné osobě
  • Vlastník je oprávněn užít projekty pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.
  • Vlastník je oprávněn užít projekty a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace.
  • Příslušný subjekt na základě smlouvy s vlastníkem dále souhlasí se zveřejněním postupu stavebních prací formou fotodokumentace. Tuto vlastník smí bez omezení v čase a bez uvedení identifikačních údajů umístit na své webové stránky.
  • Jakákoliv změna obsahu a textu těchto webových stránek vyhrazena. Textové a obsahové chyby ve vztahu ke konkrétní situaci či stavu vyhrazeny. Také současně i odpovědnost za škody, vzniklé použitím těchto webových stránek je vyloučena.

Příprava