Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Záruka

Záruka pro dřevěnou konstrukční část je v délce 72 měsíců. Záruka, že si dílo zachová sjednané vlastnosti, a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé, je na dobu 24 měsíců. Odchylně platí záruční doby pro části díla či použité komponenty v souladu se záručními dobami, poskytnutými příslušnými výrobci.

 1. Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí díla.
 2. Výrobní projektová dokumentace či skutečný stav díla mohou vykazovat odchylky od typového projektu nebo od dokumentace pro stavební povolení. Odchylky nejsou vadou díla, ani porušením naší povinnosti, pokud vycházejí z Vašich požadavků. Také na základě nařízení správních orgánů, právních předpisů, závazných technických norem či osvědčených technologických postupů užívaných v příslušném oboru stavebnictví.
 3. Nepřebíráme odpovědnost za špatné užívání, zanedbání údržby, nebo vady způsobené jinými subjekty přímými zásahy, nebo v závislosti na těchto zásazích
 4. Neodpovídáme za škody na vodovodní instalaci včetně škod souvisejících s únikem vody, není-li přípojka vody osazena funkčním regulátorem tlaku před vlastním připojením domu k vodovodnímu řádu
 5. Takto nejsou vadou díla, ani porušením naší povinnosti např. odchylky od smluvních podkladů:
 • viditelné umístění instalačních rozvodů a prvků před stěnou vnitřního pláště za účelem snadného přístupu a údržby
 • viditelné umístění ztužujících konstrukčních prvků, komínových systémů, či krbů,
 • rozměrové či jiné odchylky od hodnot uváděných ve smluvních podkladech způsobené povahou použitých materiálů a technologických postupů (např. sesychání dřevěných prvků v důsledku proměnlivé vzdušné vlhkosti)
 • odchylky od nezávazných technických norem
 • právní či faktická nezpůsobilost stavebního pozemku k provedení díla (zejména absence správních rozhodnutí či jiných správních aktů potřebných k provedení díla, námitky osob dotčených výstavbou, geologické vlastnosti pozemku, stav podzemní vody)
 • drobné vady obkladů či jiných materiálů a jejich zabudování, které se pohybují v rozmezích tolerovaných právními předpisy, závaznými technickými normami a návody dodavatelů těchto materiálů

 

 

Jak stavíme

...a co všechno v domě najdete

Jak stavíme

...a co všechno v domě najdete